Användarvillkor

Villkor för användning av Witzenmanns programvara Flexperte

1. Upphovsrätten och alla nuvarande och framtida kommersiella skyddsrättigheter till programvaran resp. det tekniska innehållet innehas exklusivt av Witzenmann GmbH.
Användaren får icke-exklusiv och tidsmässigt obestämd behörighet till att använda programvaran. Det är förbjudet att utanför ramen av § 69 i tyska e UrhG kopiera (bortsett från att framställa en säkerhetskopia), ändra, dekompilera ta isär, avkryptera, framställa verk som härleds ur programvaran, separera delar därav eller på något annat sätt förändra programvaran. Programvaran kan endast överlämnas till tredje part genom att du upphör att använda den.
Programvaran får inte hyras ut, säljas eller på något annat sätt göras tillgänglig på marknaden utan uttryckligt tillstånd från Witzenmann GmbH.

2. Informationen och de grafiska framställningarna i programvaran syftar endast till att beskriva de aktuella produkterna och förlorar sin giltighet om produkterna som visas där resp. den tillhörande tekniska dokumentationen ändras. Informationen upphör också att gälla om en ny version av programvaran publiceras.
Informationen och de grafiska framställningarna i programvaran är inte avsedda att användas för rena konstruktions- eller utvecklingsändamål hos användaren, och kan inte appliceras på komponenter av samma eller snarlik typ från andra tillverkare.
Alla rimliga åtgärder har vidtagits för att programvaran ska kunna köras med de systemkrav vi specificerats. Programvaran har utvecklats med hjälp av ett vid tidpunkten modernt virusprogram.

3. Witzenmann GmbH ger av dessa skäl ingen garanti och tar inte ansvar för att programvaran resp. de tekniska data och den information som programvaran innehåller är lämplig för alla syften som användaren avser eller att programvaran fungerar felfritt i alla användningsfall eller alla användningsmiljöer och inte innehåller några virus som vid tidpunkten då det aktuella virusprogrammet användes inte kunde identifieras. Skadeståndsanspråk för någon form av skador, oavsett rättslig grund, i synnerhet vid dataförluster eller övriga indirekta skador är uteslutna, såvida inte skadan medvetet eller till följd av grov oaktsamhet orsakats av Witzenmann GmbH resp. Witzenmann GmbH:s chefspersonal eller om produktansvarslagen så kräver.

4. Även om enskilda punkter blir rättsligt verkningslösa fortsätter de övriga användarvillkoren att gälla.
Användaren förlorar rätten att använda programvaran om han inte följer de användningsvillkor som stipuleras här eller inte samtycker till dem. Om användaren upphör att använda programvaran är han skyldig att radera resp. utplåna programvaran resp. alla säkerhetskopior av den ingående programvaran.
Användaren är ansvarig för alla typer av skador som tillfogas Witzenmann GmbH till följd av att dessa användningsvillkor inte följs.
För alla rättsförhållanden mellan Witzenmann GmbH och användaren som utgår från dessa användningsvillkor gäller endast den rätt som reglerar rättsförhållanden mellan inhemska parter i Förbundsrepubliken Tyskland.

© Witzenmann GmbH 2013

Witzenmann Sverige

Svenska Engelska